پرتال جامع انرژی، به عنوان اولین پرتال جامع در حوزه انرژی در ایران و به زبان فارسی در سال 1393 با هدف اطلاع رسانی، گسترش و نشر اصول، مفاهیم، دانش و اخبار مربوط به حوزه انرژی در سطوح مختلف پایه ای، كاربردی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی و همچنین ایجاد ارتباط مفید و مؤثر بین دست اندرکاران، بهره برداران، پژوهشگران، اساتید و حتی علاقمندان عمومی در حوزه انرژی توسط شرکت سامان انرژی اصفهان تأسیس گردیده است.

 

e_copy_copy.jpg

   موضوعاتی که این پرتابل در بر می گیرد، عبارتند از: انتشار اخبار و اطلاعات به روز در حوزه انرژی؛ ایجاد و انتشار بانك اطلاعاتی در زمینه های انرژی و اگزرژی؛ تهیه و انتشار مقالات، گزارشات و دانش فنی در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمانها؛ درج سرویسهای محاسباتی انرژی و اگزرژی؛ ایجاد ارتباط مؤثر بین متخصصین انرژی در صنایع، شركتهای مشاور و مراكز دانشگاهی-پژوهشی؛ به اشتراك گذاشتن دانش فنی در زمینه های مدیریت، بازار و اقتصاد انرژی؛ ارائه اطلاعات کاربردی در زمینه بهینه سازی تولید، انتقال، توزیع، تبدیل و مصرف انرژی؛ تدوین استانداردهای مرتبط به حوزه انرژی و بازرسی انرژی؛ تهیه و انتشار دانش فنی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و سایر موضوعات مرتبط با حوزه انرژی.

خط مشی

   خط مشی پرتال جامع انرژی، به شرح زیر می باشد:

  ایجاد و توسعه یک سایت معتبر و مرجع در زمینه انرژی 

  افزایش رضایتمندی کلیه مخاطبان ضمن ارائه منابع متنوع و رشد مستمر متناسب با سطوح مختلف دانش مخاطبین

  ایجاد ارتباطات گسترده و مؤثر با شرکتها، سازمانها و متخصصین در حوزه مباحث انرژی