درایوها دستگاه‌هایی هستند که توان ورودی با ولتاژ و فرکانس ثابت را به توان خروجی با ولتاژ و فرکانس متغیر تبدیل می‌کنند.
تبدیل واحدهای اندازه گیری فشار، قدرت، چگالی، دبی حجمی، دبی جرمی، جرم، آنتالپی، آنتروپی، دما، حجم، مساحت، انرژی، فاصله و سرعت را می توان با این سرویس محاسباتی ( نرم افزار ) محاسبه نمود.
نرم افزار آنالیز انرژی مبدل حرارتی، قادر به محاسبه پارامتر مجهول در مبدل حرارتی شامل دما، ظرفیت گرمایی، گرمای مبادله شده و دبی سیال سرد و گرم، در صورت مشخص بودن سایر پارامترها است.
در این سرویس محاسباتی با داشتن قطر لوله، فشار و دبی جرمی بخار درون لوله، می‌توان سرعت بخار درون لوله را محاسبه نمود.
کندانسور واحدی است که وظیفه خنک‌ سازی سیال عامل و عمدتاً تبدیل بخار به مایع را بر عهده دارد. با داشتن مشخصات دمای آب ورودی، دمای کندانس خروجی، فشار کندانسور، پارامترهای دمای اشباع کندانسور و دمای و اختلاف دمای ورودی محاسبه می شود.
در نرم افزار محاسبه دبی، با داشتن آنالیز (درصد مولیO2,CO) در دود،  می توان دبی دود را محاسبه نمود.