ارزیابی عملکرد برج خنک کن

جهت استفاده از سرویس محاسباتی عضو شوید.

   برج خنک کن(Cooling tower) دستگاهي است که با ايجاد سطح وسيع تماس آب با هوا انتقال حرارت را افزايش داده و باعث خنک شدن سريع آب مي گردد. عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرماي نهان تبخير انجام مي‌گيرد، در حالي که مقدار کمي آب تبخير مي‌شود و باعث خنک شدن آب مي‌گردد.

   در این سرویس محاسباتی با مشخص بودن خواص ترموديناميكي( دما و فشار و دبي) آب ورودي و خروجي برج خنك كن پارامترهاي ارزيابي برج خنك كن از جمله (ITD) و میزان حرارت تبادل شده تعيين مي‌گردد.

   لازم به ذكر است، به دليل وجود بانک اطلاعاتي قوي براي محاسبه خواص ترموديناميكي آب و بخار دراين سرویس محاسباتی انتالپي آب ورودي و خروجي و متوسط ظرفيت گرماي ويژه آب نيز به عنوان خروجي ها ي مياني مورد نياز ارائه شده است.

   در اين سرویس محاسباتی در صورتی که فشار ورودی و خروجی گیج باشد با دادن فشار اتمسفر، فشار مطلق با واحدهاي مختلف( سيستم سيستم متريك و انگليسي) قابل محاسبه است.

اطلاعات تکميلي