محاسبه ارزش حرارتی گاز طبیعی

جهت استفاده از سرویس محاسباتی عضو شوید.

   ارزش حرارتي یک سوخت، مقدار حرارت آزاد شده ضمن احتراق واحد جرم سوخت مورد نظر تحت شرایط خاص دما و فشار می‌باشد.

   در سرویس محاسباتی (Heating value calculator) ارزش حرارتي گاز طبيعي محاسبه با مشخص بودن درصد مولي (حجمي) تركيبات گازطبیعی (آناليز گازطبیعی)، پارامترهايي نظير درصد جرمی اجزاء ، وزن مولكولي و ارزش حرارتی بالا (High Heating Value) و پایین (Low Heating Value) گازطبيعي مورد نظر در دماهاي 15 ، 20 و 25 درجه سانتیگراد محاسبه مي‌گردد.

   ارزش حرارتی بالا به مفهوم ارزش حرارتي ناخالص گاز طبيعي و ارزش حرارتي پايين به مفهوم ارزش حرارتي خالص گاز طبيعي است. در واقع اگر ارزش حرارتي گاز طبيعي، با اين فرض محاسبه شود که در انتهاي فرآيند آب تشکيل شده ضمن احتراق به فرم آب باقي بماند، ارزش حرارتي ناخالص محاسبه شده است. اما از آنجا که در واقعيت آب تشکيل شده در فرآيند احتراق به بخار تبديل مي شود، ارزش حرارتي خالص با کسر حرارت لازم براي تبخير آب از کل حرارت آزاد شده در فرآيند احتراق محاسبه مي شود. لازم به ذکر است که در محاسبه راندمان تجهيزاتي مانند بويلر و کوره، معمولاً ارزش حرارتي خالص به کار مي رود.

  

اطلاعات تکميلي

  • منابع پیشنهادی: اصول ترمودینامیک
  • حوزه کاربرد: ارزش حرارتی گاز طبیعی