محاسبه سرعت بخار

جهت استفاده از سرویس محاسباتی عضو شوید.

   در صنایع مختلف کشور طراحی خطوط لوله از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در طراحی لوله، متغیرهای مهمی همچون افت فشار، سرعت سیال و مسائل اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند.

    وظیفة اصلی خطوط بخار، انتقال بخار به نقاط مختلف مصرف كننده بخار شامل ایستگاه‌های كنترل فشار و دما، مبدل‌های حرارتی، منبع كویل‌دار، دی‌اریتور و ... می‌باشد. در این سرویس محاسباتی با داشتن قطر لوله، فشار و دبی جرمی بخار درون لوله، می‌توان سرعت بخار درون لوله را محاسبه نمود.

اطلاعات تکميلي

  • منابع پیشنهادی: کتابهای مکانیک سیالات