نرم افزار محاسبه دبی دود

جهت استفاده از سرویس محاسباتی عضو شوید.

   با استفاده از نرم افزار محاسبه دبی دود (Flue gas flow calculator) با داشتن آنالیز(درصدهای مولی) سوخت و دبی آن می‌توان درصد جرمی اجزا، وزن مولکولی سوخت مصرفی را تعیین كرد. علاوه بر این هوای تئوری مورد نیاز سوخت (Theoretical required air)  نیز قابل محاسبه است. بر مبنای آنالیز (درصد مولیO2,CO) در دود، دبی دود نیز با استفاده از این نرم افزار قابل محاسبه است.

اطلاعات تکميلي

  • منابع پیشنهادی: موازنه جرم