یک کنترل مد لغزشی برای سیستم های فتوولتائیک سه فاز متصل به ریز شبکه، ارائه شده است. برخلاف کنترل معمولی، سیستم پیشنهادی از کنترل حداکثر نقاط ردیاب توان(MPPT) و فقط کنترل مد لغزشی جریان، تشکیل شده است. کنترل MPPT پیشنهادی جریان مرجع را مستقیما از اطلاعات توان آرایهه خورشیدی تولید می کند و کنترل جریان، روش مد…
   یک روش تشخیص و شناسایی خطاهاي الکتریکی بر اجراي عملکرد درایوهاي موتور سوئیچ رلوکتانسی پیشنهاد میشود. در مبدل قدرت نامتقارن، ترانزیستورهاي قدرت می توانند عامل ایجاد مشکلات در کاربردهاي صنعتی باشند که پیش بینی و شناسایی نوع خطا و جلوگیري از آن در یک سیستم درایو، قابلیت اطمینان عملکردي سیستم را افزایش میدهد.
   با توجه به اثرات زیانبار جریان هجومی، کاهش مقدار این جریان در ترانسفورماتورهاي قدرت داراي اهمیت زیادي می باشد. روش هایی که جهت کاهش جریان هجومی شناخته شده شامل کنترل لحظه سوئیچینگ، کاهش شار پسماند و اضافه نمودن مقاومت در اولیه ترانسفورماتور می باشد.
   هدف اصلی این مقاله بکارگیری کنترل فازی برای مبدل DC-DC فوروارد فلای بک می باشد برای این منظور ساختار مبدل و نواحی کاری آن استخراج شده و سپس بر اساس مدل دینامیکی مبدل کنترل فازی مناسب برای مبدل طراحی گردیده است. نتایج شبیه سازی با نرم افزار MATLAB صحت…
   درسال های اخیر با مصرف رو به رشد سوخت های فسیلی و انرژی های غیر تجدید پذیر ، تولید آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات محیط زیست بشدت افزایش یافته، همچنین اتمام سوخت های فسیلی، به بحرانی بزرگ برای کشورها تبدیل شده است. با توجه به مصرف بالای انرژی…
   در اين مقاله انتقال گرمای جابجايی طبیعی در يک محفظه مربعی حاوی نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم در حضور میدان مغناطیسی با زوايای مختلف به روش عددی بررسی شده است که در اين مطالعه ديوار سمت چپ و راست و همچنین نیمی از ديواره بالا و پايین به طور کامل عايق،…
   بهینه سازی در طراحی سازه های صنعتی باعث کاهش مصرف فولاد در سازه می شود، کاهش تولید فولاد، باعث کاهش آلودگی آب و هوا و حفظ محیط زيست می شود؛ از طرفی بهینه سازی انرژی باعث کاهش هزينه ی تمام شده ی سازهی صنعتی میگردد و اين سبب رغبت…
   بیشترین سهم حامل های انرژی در واحدهای ریخته گری مربوط به مصرف انرژی الكتریكی می باشد؛ بنابراین توجه ویژه به این صنعت در خصوص بهره برداری بهینه و استفاده از تجهیزات پربازده یكی از ضرورت های این بخش می باشد.
   شاخص مصرف ویژه انرژی الكتریكی در صنعت سیمان به خصوص در سیستم های انتقال مواد بالاتر از شاخص استاندارد میباشد. با جایگزینی سیستم انتقال مواد مكانیكی (الواتور) به جای ایرلیفت ، می توان شاخص مصرف را به مقدار قابل توجهی كاهش داد. با بررسی كارخانه مورد مطالعه میزان شاخص…
   بهینه سازي مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر با توجه به اتمام ذخایر فسیلی در جهان و آلودگی زیستی ناشی از آن در چند دهه اخیر اهمیت ویژه اي پیدا کرده است. انرژي خورشید به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژي تجدید پذیر و قابل دسترس، به…