امكان سنجی فنی – اقتصادی پروژه های نيروگاهی؛ ديدگاهها و راهكارها

چکیده

نیروگاه ها از جماه تاسیساتی هستند که بسته به نیاز در نقاط مختلف احداث می گردند. اما باید توجه داشت که در از نظر اقتصادی و فنی اجرای طرح احداث نیروگاه ها در هر مکانی امکان پذیر نبوده و مقرون بصرفه نیز نمی باشد. در اين مقاله روش تهيه گزارش امكان سنجي فني – اقتصادي احداث يك نيروگاه ارائه مي گردد. اين روش كه براساس تجربيات مولفين در پروژه هاي نيروگاهي و نيز نمونه هاي مشابه در ساير كشو رها تهيه شده است، دو ديدگاه مالي و فني را پيش از ساخت يك نيروگاه مورد ارزيابي قرار مي دهد. در اين راستا ابتدا ضرورت نياز به پروژه بررسي شده و بر اين اساس ويژگي هاي مورد نياز جهت مكان احداث نيروگاه مورد توجه قرار مي گيرد. پس از اين مرحله سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي نيروگاه مورد نظر با توجه به داده هاي موجود و تجربيات حاصل از پروژه هاي قبلي بررسي و انتخاب مي گردد. سپس بر اساس نتايج حاصل از برآورد سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي، احجام ساختماني مورد نياز پروژه مورد محاسبه قرار مي گيرد. نتايج حاصله به عنوان بخشي از ورودي هاي مدل مالي تهيه شده، مورد پردازش قرار مي گيرد. مدل مالي پروژه با توجه به شرايط پروژه و ويژگي هاي آن از لحاظ مالي و نيز با توجه به هزينه هاي مربوط به تجهيزات فني و نيز ديگر موارد قابل توجه، هزينه تمام شده پروژه، هزينه توليد بصورت Euro/kW و نيز سناريوهاي مختلف تعرفه فروش برق را مورد محاسبه قرار مي دهد.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: حميدرضا صدري,اكبر اديب فر,پرتو حميدي,جهانگير صياد,
  • حوزه کاربرد: سرمایه گذاری در احداث نیروگاه
  • منبع: شرکت مپنا