تأثير تعميرات و نگهداري پيشبينانه بر توليد و هزينه‌ها

چکیده

   از جمله راهکارهاي کاهش مصرف انرژی الکتریکی، اجراي صحيح برنامه تعميرات و نگهداري الکتروموتورها هست. در اين راستا به کارخانه‌هايي که تعداد الکتروموتورهاي آن‌ها زياد هست پيشنهاد مي­ گردد که نسبت به تدوين شناسنامه براي هر موتور به ويژه موتورهاي بزرگ اقدام شود تا بتوان با ثبت اطلاعات و اجرای درست برنامه تعمیرات و نگهداری، عملکرد و بازدهي آن‌ها را تحت کنترل قرار داد. در اين صورت مي توان ميزان تلفات موتورها و در نتیجه هزينه مازاد جهت اتلاف انرژي را به حداقل رساند. در اینجا چند روش از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات معرفی‌شده و به طور خاص نگهداری و تعمیرات بر پایه پایش وضعیت توضیح داده می‌شود. در این راستا تأثیر نگهداري و تعميرات پیش بینانه بر تولید و هزینه‌ها بر اساس مطالعه‌ای که توسط سازمان انرژي آمريكا (DOE) طي سال‌هاي 2000 و 2001انجام گرفته، توضیح داده می‌شود. همچنین به بررسی انجام شده بر روی الکتروموتورها در یک کارخانه نمونه پرداخته شده و صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای حاصل از آن برآورد می‌گردد.