عضو شورای سیاست گذاری و هیأت تحریریه پرتال جامع انرژی

 

 

 • دكتراي مهندسي مكانيك (تبديل انرژي) از دانشگاه صنعتي اصفهان.
 • عضو هيأت علمي، مرکز آموزش عالي شهيد مهاجر اصفهان.
 • مشاور شركت سامان انرژي اصفهان.
 • مدير امور تحقيقات، شرکت سامان انرژي اصفهان.
 • مدير بخش مكانيك مركز تحقيقات انرژي، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان.
 • محقق، مركز تحقيقات تكنولوژي هاي پيشرفته دانشگاه تورنتو، كانادا.
 • عضو انجمن مهندسان مکانيک ايران.

 

سوابق پژوهشي

 • مدير پروژه "دو سوخته کردن کوره هاي پيشگرم نورد ذوب آهن اصفهان"، 76-1375.
 • مدير پروژه "مميزي انرژي و ارائه راهکارهاي بهينه سازي مصرف آن در کارخانه سيمان داراب"،1383.
 • مدير پروژه "مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه قند پارس" ، 84-1383.
 • مدير پروژه "مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه قند ميبد"، 84-1383.
 • مدير پروژه "بررسي و شناسائي و طراحي روش ها و تکنيک هاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع روغنکشي"، 84-1383
 • مدير پروژه "مميزي انرژي و ارائه راهکارهاي بهينه سازي مصرف آن در کارخانه نساجي پارسيلون" ، 85-1384
 • مدير پروژه "مميزي انرژي و ارائه راهکارهاي بهينه سازي مصرف آن در کارخانه نساجي يزدباف"، 85-1384
 • عضو هيأت تحريريه نشريه مهاجر مرکز آموزش عالي شهيد مهاجر اصفهان، 1379 تاکنون.
 • عضو مجمع تحقيقات مرکز آموزش عالي شهيد مهاجر اصفهان، 1378 تاکنون.
 • مدير اجرايي پروژه طراحي و توسعه تكنولوژي بازيافت انرژي در پالايشگاه اصفهان، 1378.
 • همكار پروژه بررسي وضعيت مشعل هاي كوره هاي گازسوز نورد ذوب آهن و امكان استفاده از سوخت هاي ديگر، شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان، 1376.