عضو هیأت تحریریه و شورای سیاست گذاری پرتال جامع انرژی

 

 

سوابق تحصيلي

 • دكتراي مهندسي مكانيك، تبديل انرژي، دانشگاه امپريال كالج لندن، 1376.

عنوان رساله: شبيه سازي عددي در هم کنش رتور و استاتور در توربوماشين ها.

 • کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، تبديل انرژي، دانشگاه صنعتي اصفهان،1370.

عنوان رساله: حل عددي معادلات سه بعدي اويلر به روش تايم مارچينگ.

 • کارشناسي مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1366.

 

 

عضويت ها و دستاوردها

 • عضويت در گروه بهينه سازي مصرف انرژي جامعه مهندسان مشاور ايران
 • مشاور ممتاز جامعه مهندسين مشاور ايران.
 • عضو نظام مهندسي ساختمان اصفهان.
 • عضو انجمن مهندسان مکانيک ايران.
 • کارآفرين نمونه استان در سال 1387.
 • کارآفرين نمونه استان در سال 1386.
 • کارآفرين نمونه استان در سال 1382.

سوابق پژوهشي

 • مدير پروژه، "مديريت انرژي در شرکت پالايش نفت اصفهان"، 86-1385.
 • همکار پروژه، "تدوين چک ليست تعمير و نگهداري تجهيزات و تأسيسات ساختمان"، 84-1383.
 • مدير پروژه "طراحي و توسعه تكنولوژي بازيافت انرژي در پالايشگاه اصفهان"، 81-1378.
 • عضو كميته تحقيقات دانشگاه شهركرد، 81-1379.
 • عضو و سرپرست كميته انرژي، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، 83-1377.
 • عضو هسته انرژي دانشگاه اصفهان، 1377.
 • عضو هسته انرژي دانشگاه صنعتي اصفهان،80-1377.
 • دبير علمي همايش "روشهاي جذب اعتبارات بانک جهاني در طرحهاي توسعه صنعتي و بهينه سازي مصرف انرژي"، 1383.

آشنايي با قوانين و مقررات و مشخصات فني و استاندارد ها

 • سمينار آموزشي بررسی استاندارد های معیار مصرف انرژی و نحوه اجرای آنها د ر صنایع انرژی بر  و بازرسی فنی انرژی 1391
 • دوره آموزشي الزامات نظام مديريت يكپارچه IMSشامل:
 • آشنايي با شرايط عمومي پيمان
 • آشنايي با فهارس بها و نحو استفاده از آنها
 • آشنايي با استاندارد هاي انرژي
 • تسلط كامل بر ISO 17020 (بازرسي معيار مصرف انرژي) در بيش از 20 فرآيند مختلف صنعت
 • ISO50001:2011
 • ISO9001:2008
 • ISO14001:2004
 • OHSAS18001:2007

 

انتشارات

1) مقالات

 • سلفيان ر.، كيواني س.، پسنديده فرد ا.، صدري م.ا.‌‍‌، "بررسي عملكرد و ميزان اتلاف انرژي تله هاي بخار پالايشگاه اصفهان"، سومين همايش ملي انرژي، ايران، تهران 1380.
 • كيواني س.، هراتيان م.، صدري م.ا.، "مميزي و ارائه راهكارهائي براي كاهش مصرف و بازيافت انرژي در كوره 101 پالايشگاه اصفهان"، سومين همايش ملي انرژي ايران، تهران 1380.
 • كريمي ف.، اسلامي ب.، صدري م.ا و پسنديده فرد ا.،" بهينه سازي مصرف بخار در اجكتورهاي سه مرحله اي با استفاده از پمپ خلاء"،. سومين همايش ملي انرژي ايران، تهران 1380.
 • اسلامي ب.، صدري م.ا و پسنديده فرد ا.،" مميزي انرژي و اكسرژي يك واحد صنعتي با استفاده از قوانين ترموديناميك"، ششمين كنفرانس مهندسي شيمي، ايران، اصفهان 1380.
 • کريمي ف، سلفيان ر.، صدري م. ا.، "بررسي عملکرد و ميزان تلفات انرژي برجهاي خنک کن پالايشگاه اصفهان"، چهارمين همايش ملي انرژي ايران، تهران 1382.
 • هراتيان م.، صدري م. ا.، "طراحي اوليه همراه با تحليل فني و اقتصادي سيستم پيشگرمكن هوا در كوره 101 پالايشگاه اصفهان ". چهارمين همايش ملي انرژي ايران، تهران،1382.
 • قاسمي ب.، صدري م. ا.، سوفسطائي ع. " الگوسازي، مميزي، بهينه سازي و مقايسه مصرف انرژي در ساختمانهاي عمومي با استانداردهاي داخلي و خارجي"، سومين همايش بين المللي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان، ايران، تهران، 1382.
 • سوفسطائي ع.، صدري م. ا.، نيرومنش ا. "طراحي و ساخت نرم افزار کامپيوتري به منظور مميزي انرژي در ساختمان" سومين همايش بين المللي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان، ايران، تهران، 1382.
 • قاسمي ب.، صدري م. ا.، "نقش طراحي معماري و تأسيسات حرارتي – برودتي در کاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي"، ماهنامه فني تخصصي دانش نما، شماره پياپي 132-130، آذر – بهمن 1384، سازمان نظام مهندسي اصفهان.
  • Issa
  • Sohan kar. A, Sadri M. A, Naghavi M. “Computation of viscous/Inviscid Subsonic, Transonic and supersonic Flows in a Channel with Bump”, the 2nd International conference of Iranian Aerospace Society, Feb, 2004.
 • ا. باغبان، م.، صدري، "بررسي و آناليز اقتصادي تعويض مرحله سوم اجکتور برج تقطير خلأ شرکت پالايش نفت اصفهان با پمپ رينگي مايع"، دوازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي، دانشگاه سهند تبريز، آبان 1387.

2) گزارش ها

 • گزارشات طرح "مديريت انرژي در پالايشگاه اصفهان"، شرکت سامان انرژي اصفهان، 1386.
 • گزارشات طرح ملي "طراحي و توسعه تكنولوژي بازيافت انرژي در پالايشگاه اصفهان" (شانزده گزارش)، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، ايران 1381
 • گزارشات طرح بين دانشگاهي "مميزي، بهينه سازي و الگوسازي مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي" دانشگاه اصفهان، 83-1381.
 • گزارش طرح بين دانشگاهي "شبيه سازي عددي جريان ويسکوز تراکم پذير در توربو ماشين ها" دانشگاه يزد، 1383.

3) ساير تأليفات

 • صدري م.ا. حل عددي معادلات سه بعدي اويلر به روش تايم مارچينگ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشكده مهندسي مكانيك 1370
  • Sadri M. A. “Numerical Modeling Rotor/Stator Interactions in Turbo machinery” Ph. D. Thesis, Dept of Mech. Eng., Imperial College, London University, UK. 1997.