مسایل مکانیکی و برقی در ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

چکیده

 کتاب مسایل مکانیکی و برقی در ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی شامل: چکیده ای از مقررات ملی ساختمان/ استانداردهای تاسیساتی تجهیزات و تاسیسات الکتریکی, مکانیکی و بهداشتی ساختمان ها تهویه مطبوع در ساختمان ها/ ضوابط و مقررات لوله کشی دستورالعمل های ایمنی/ سوالات آزمون های نظام مهندسی ساختمان می باشد

فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

 

فصل دوم: الزامات و مقررات عمومى تاسیسات برقى

بخش اول: اساس، اهداف و دامنه کاربرد

بخش دوم: اصول اساسى تاسیسات برقى

حفاظت براى حصول ایمنى در تاسیسات برقى

طراحى تاسیسات الکتریکى و برقى ساختمان ها

انتخاب تجهیزات الکتریکى در تاسیسات...

نصب و برپایى تجهیزات الکتریکى در ..

آزمونهاى اولیه تجهیزات الکتریکى در...

 

فصل سوم: الزامات و مقررات کلى تــاسیسـات مکـانیکى

بخش اول: الزامات تاسیسات مکانیکى...
بخش دوم: مقررات کلى تاسیسات مکانیکى...

 

فصل چهارم: الزامات قانونى و مقررات کلى تاسیسات بهداشتى

بخش اول: الزامات قانونى تاسیسات بهداشتى ...
بخش دوم: مقررات کلى تاسیسات بهداشتى ...

 

فصل پنج: ملوله کشى گاز ساختمانها
بخش اول: الزامات لوله کشى گاز طبیعى ...
بخش دوم: گروه بندى ساختمان ها در...
بخش سوم: انواع ساختمان هاى عمومى در ...
بخش چهارم: مقررات ویژه گازرسانى...

 

فصل ششم: تعویض هوا در تاسیسات ساختمانها

تعویض هوا در تاسیسات مکانیکى ساختمانها

 

فصل هفتم: تخلیه هوا در تاسیسات ساختمان ها

تخلیه هوا در تاسیسات مکانیکى ساختمانها

 

فصل هشتم: کانال کشى تاسیسات مکانیکى

کانال کشى در تاسیسات مکانیکى ساختمان

 

فصل نهم: دیگ و آب گرم کن در تـاسیسـات مکانیـکى

دیگ و آب گرم کن در تاسیسات مکانیکى

 

فصل دهم: دستگاه هاى گرم کننده و خنک کننده
بخش اول: دستگاه هاى گرم کننده ویژه دستگاه هاى گرم کننده

یک- شومینه و بخارى

دو- کوره هواى گرم

سه-آب گرم کن

چهار- گرم کننده برقى سونا
بخش دوم: دستگاه هاى خنک کننده ویژه کولر


فصل یازدهم: تامین هواى احتراق در تاسیسـات مکـانیکـى

هواى احتراق در تاسیسات مکانیکى ساختمان

 

فصل دوازدهم: لوله کشى تاسیسات مکانیکى

لوله کشی در تاسیسات مکانیکى ساختمانها

 

فصل سیزدهم: دودکش تاسیسات مکانیکى

دودکش در تاسیسات مکانیکى ساختمانها

 

فصل چهاردهم: دیماند تاسیسات برقى
بخش اول: برآورد درخواست نیروى برق
بخش دوم: برآورد توان کل نصب شده

 

فصل پانزدهم: محل تحویل نیروى برق در ساختمان ها

محل تحویل نیروى برق تاسیسات ....

انشعاب فشار ضعیف...

انشعاب فشار متوسط (اختصاصى)

اتاق ترانسفورماتور

انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور

ابعاد اتاق ترانسفورماتور

اجزاى اتاق ترانسفورماتور

فهرست مطالب اجزاى اتاق هاى فشار متوسط و ضعیف

الکترود زمین براى انشعاب فشار ضعیف

الکترود یا الکترودهاى زمین

پست نیروى برق اضطرارى

نیروى برق ایمنى

 

فصل شانزدهم: تابلوهاى توزیع و تقسیم نیرو

تابلوهاى توزیع و تقسیم نیرو و وسایل و ...

مشخصات اصلى الکتریکى تابلوهاى توزیع و ...

محل نصب تابلوهاى توزیع و تقسیم نیرو

تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل....

یک- فیوزها

دو- کلیدهاى خودکار مینیاتورى

سه- کلیدهاى خودکار (اتوماتیک)

چهار- کلیدهاى مغناطیسى (کنتاکتورها)

پنج- کلیدهاى مجزاکننده زیربار

شش- کلید یا وسیله حفاظتى جریان باقیمانده

 

فصل هفدهم: مدارها در تاسیسات برقى

مدارها (کابل کشى- سیم کشى) در تاسیسات...

کابلها در تاسیسات برقى سیمکشى در تاسیسات برقى

 

فصل هجدهم: تجهیزات سیم کشى در تاسیسـات برقى

تجهیزات سیم کشى کلید، پریز، شستى، ...

یک- کلیدها

دو- پریزها

 

فصل نوزدهم: سیستم هاى جریان ضعیف در تاسیسات برقى

سیستم هاى تاسیسات جریان ضعیف برقى

یک- سیستم تلفن

دو- سیستم هاى زنگ اخبار، احضار، ...

سه- سیستم اعلام حریق

چهار- سیستم پیام رسانى (سیستم صوتى)

پنج- سیستم آنتن مرکزى تلویزیون، رادیو

شش- سیستم هاى جریان ضعیف دیگر

 

فصل بیستم: محیط هاى عادى و مخصوص تاسیسات برقى

محیط هاى عادى و مخصوص در تاسیسات ...

محیطهاى با شرایط عادى

آپارتمانها و منازل مسکونى

حمام ها در منازل و هتل ها

محیط هاى نمناك- مرطوب

محیطهاى گرم

تامین ایمنى در ساختمان هاى بلندمرتبه ...

محیطهاى مخصوص

 

فصل بیست و یکم: محتواى نقشه هـا و مدارك تاسیسات برقى

محتواى نقشه ها و مدارك در ...

 

فصل بیست و دوم: سیستم هـاى نیروى برق از دیدگاه ایمنى

سطح مقطع هادى مشترك حفاظتى- خنثى

رنگ عایق هادى هاى مدارهاى توزیع نیرو

ممنوع بودن وصل مجدد هادى هاى ...

لزوم دقت در نصب هادى هاى خنثى و ...

انواع وسایل حفاظتى قابل استفاده در ...

همبندى براى هم ولتاژ کردن قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه

سطح مقطع هادى هاى حفاظتى، خنثى، ...

ترمینال اصلى اتصال زمین

مقررات مربوط به هادى هاى حفاظتى، ...

الکترود زمین

 

فصل بیست و سوم: استاندارد شدت روشنایى

استاندارد شدت روشنایى داخلى در ...

 

فصل بیست و چهارم: ضرایب هم زمانى تاسیسات برقى

استفاده از ضرایب هم زمانى در تاسیسات برقى

مدارهاى توزیع

انتخاب ضرایب هم زمانى مدارهاى نهایى

 

فصل بیست و پنجم: توزیع آب مصرفى در ساختمانها

بخش اول: الزامات توزیع آب مصرفى

بخش دوم: آب مورد نیاز ساختمان ها

بخش سوم: طراحى لوله کشی توزیع آب ...

بخش چهارم: مصالح لوله کشی توزیع آب

بخش پنجم: اجراى لوله کشی توزیع آب...

بخش ششم: ذخیره سازی و تنظیم فشار در ...

بخش هفتم: حفاظت آب آشامیدنى در ...

بخش هشتم: لوله کشی توزیع آب گرم مصرفى

بخش نهم: ضد عفونى، آزمایش و نگهدارى ...

 

فصل بیست و ششم: لولـه کشـى فاضـلاب بهداشتى ساختمان ها

بخش اول: طراحى لوله کشی فاضلاب ساختمان

بخش دوم: اجراى لوله کشی فاضلاب ساختمان

بخش سوم: آزمایش و نگهدارى لوله کشی ...

 

فصل بیست و هفتم: لوله کشى هواکش فاضلاب

بخش اول: طراحى لوله کشی هواکش ...

بخش دوم: اجراى لوله کشی هواکش ...

 

فصل بیست و هشتم: لوازم بهداشتى ساختمان ها

بخش اول: تعداد لوازم بهداشتى در ساختمان

بخش دوم: نصب لوازم بهداشتى ساختمان

بخش سوم: الزامات انتخاب و نصب لوازم ...

یک- دستشویى

دو- توالت غربى

سه- توالت شرقى

چهار- پیسوار

پنج- دوش

شش- وان

هفت- آب خورى (آب سردکن)

هشت- سینک

نه-کفشوى

ده-ماشین رختشویى

یازده-ماشین ظرفشویى

دوازده- توالت و پیسوار

 

فصل بیست و نهم: لوله کشى آب باران

بخش اول: طراحى لوله کشی آب باران ...

بخش دوم: انتخاب مصالح در لوله کشی آب ...

بخش سوم: اتصالات در لوله کشی آب باران ...

یک- اتصال لوله و فیتینگ چدنى سرکاسه دار

دو- اتصال لوله و فیتینگ چدنى بدون سرکاسه

سه- اتصال لوله و فیتینگ پى وى سى

چهار-اتصال لوله و فیتینگ پلى اتیلن

پنج- اتصال لوله و فیتینگ فولادى گالوانیزه

بخش چهارم: اجراى لوله کشی آب باران ...

بخش پنجم: آزمایش و نگهدارى لوله کشی ...

 

فصل سى ام: بست و تکیه گاه در تاسیسات بهداشتـى

بخش اول: نکات عمومى

بخش دوم: بست و تکیه گاه لوله هاى قایم

یک- لوله هاى چدنى قایم

دو- لوله های فولادى گالوانیزه قایم

سه- لوله هاى مسى قایم

چهار- لوله های پلاستیکى تک لایه و چند ...

بخش سوم: بست و تکیه گاه لوله های افقى

یک- لوله هاى چدنى افقى

دو- لوله هاى فولادى گالوانیزه افقى

سه- لوله هاى مسى افقى

چهار- لوله های پلاستیکى تک لایه و چند ...

 

فصل سى و یکم: اندازه گیرى لوله ها در تاسیسـات بهـداشتى

یک- اندازه گذارى لوله ها در لوله کشى توزیع آب

دو- اندازه گذارى لوله ها در لوله کشی ...

سه- اندازه گذارى لوله ها در لوله کشی ...

چهار- اندازه گذارى لوله ها در لوله کشی آب ...

پنج- بازگردانى فاضلاب خاکسترى ساختمان ها

 

فصل سى و دوم: مقررات گازرسانى ساختمان ها

بخش اول: طراحى سیستم لوله کشی گاز ...

انتخاب مسیر لوله کشى گاز

تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز

کنتور سیستم لوله کشی گاز

مشخصات مواد و مصالح مصرفى در ...

شیرها و محل نصب آنها در سیستم ...

انتخاب قطر لوله گاز

اطلاعات مورد نیاز براى محاسبه قطر لوله گاز

حداکثر قطر اسمى مجاز لوله کشی گاز

مقدار برآورد مصرف گاز

تعیین طولانى ترین مسیر لوله کشی گاز

توسعه سیستم لوله کشی گاز موجود خانگى

بخش دوم: مشخصات مصالح مصرفى در ...

یک- لوله های فولادى

دو- لوله های مسى

سه- لوله های قابل انعطاف (شیلنگ)

چهار- شیرها در سیستم لوله کشی گاز

پنج- الکترودها در سیستم لوله کشی گاز

شش- مواد عایقکارى (مواد پوششى) در ...

هفت- مواد آب بندی اتصال های دنده ای در ...

هشت- مصالح مستعمل در سیستم ...

اتصالات نوع جوشى در سیستم لوله کشی گاز

بخش سوم: اجراى سیستم لوله کشی گاز ...

انشعاب های فرعى

محفظه تجمع ذرات داخلى لوله

پاك کردن لوله ها در سیستم لوله کشی گاز

خم کردن لوله در سیستم لوله کشی گاز

لوله کشی روکار در سیستم لوله کشی گاز

لوله کشی توکار در سیستم لوله کشی گاز

بخش چهارم

عایقکارى لوله ها (پوشش لوله ها) در ...

یک- عایقکارى لوله های روکار

دو- عایقکارى لوله های توکار

تعمیر عایقکارى در سیستم لوله کشی گاز

بخش پنجم: جوشکارى در سیستم ...

معایب ظاهرى جوش در سیستم لوله کشی گاز

یک- شیار پاى جوش

دو- تخلخل

سه- ناخالصى سرباره اى

چهار- ترك

پنج- سوختگى ناشى از قوس الکتریکىشش- تورق در فلز پایه

هفت- نفوذ بیش از حد

هشت- عدم نفوذ جوش

نه-ذوب ناقص در جوش

ده- عدم یکنواختى تاج جوش حدود قبولى شیار پاى جوش تعمیر معایب صلاحیت جوشکار بخش
ششم: کنترل کیفیت در سیستم....

مسئولیت کنترل کیفیت در لوله کشی گاز

آزمایش نشت در سیستم لوله کشی گاز

بستن مجارى خروجى گاز

بررسى نشت گاز در سیستم لوله کشی...

بررسى نشت گاز با استفاده از کنتور

بررسى نشت گاز بدون استفاده از کنتور

اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز

 

فصل سى و سوم: نصب و راه اندازى وسایل گازسوز

نصب و راه اندازی وسایل گازسوز در ساختمان

تاییدیه دستگاه هاى گازسوز

 

 

اطلاعات تکميلي

  • حوزه کاربرد: مسایل مکانیکی و برقی در ساختمان
  • نویسنده: مهندس محمد عظیمی آقداش
  • منبع: انتسارات نوآور
  • قیمت: 120.000 ریال
  • سال انتشار: 1394