برای افزایش اعتبار در پرتال جامع انرژی می توان به دو صورت اقدام نمود:

1. واریز به حساب: در صورت واریز به حساب با توجه به نیاز به بررسی شماره فیش واریزی، سعی می شود در کمتر از یک روز کاری، به در خواست شما پاسخ داده شود و اعتبار مورد نظر برای شما شارژ گردد.

2. درگاه الکترونیک: در صورت پرداخت از طریق درگاه الکترونیک، اعتبار شما فوراً شارژ می گردد.