جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی

چکیده

کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: جوشكاری و تجهیزات جـوش قوس الكتریكی 

۱-۱ مقدمه 
۱-۲ علایم جوشکاری 
۱-۳ وضعیت‌ها یا موقعیّت‌های جوشکاری 
۱-۴ اتصالات جوشی 
۱-۵ انواع جوش 
۱-۶ جوش شیاری 
۱-۷ جوش گوشه 
۱-۸ کاربرد انواع جوش در ساختمان 
۱-۹ جوش قوس الکتریکی 
۱-۱۰ مدار جوشکاری قوس الکتریکی 
۱-۱۱ عوامل مهم در جوشکاری قوسی 
۱-۱۲ فرآیندهای جوشکاری 
۱-۱۳ جوشکاری دستی با الکترود روکش دار (SMAW) 
۱-۱۴ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی (GMAW) 
۱-۱۵ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری 
۱-۱۶ جوشکاری زیرپودری (SAW) 
۱-۱۷ جوش گاز الکتریکی (EGW) 
۱-۱۸ جوش سرباره الکتریکی (ESW) 
۱-۱۹ جوش خمیری 
۱-۲۰ جوشکاری گل میخ 
۱-۲۱ پیش گرمایش 
۱-۲۲ جوش‌پذیری فولاد
۱-۲۳ نکات مهم و معرفی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی

 

فصل دوم: الکتـرود
۲-۱ مقدمه
۲-۲ چند تعریف مهم 
۲-۳ دسته‌بندی الکترودها 
۲-۴ روکش الکترود
۲-۵ مصالح جوشکاری
۲-۶ وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیرپودری 
۲-۷ مواد تشکیل‌دهنده روکش الکترود 
۲-۸ پودر آهن 
۲-۹ روکش‌های کم هیدروژن 
۲-۱۰ تأثیر روکش بر قطبیت
۲-۱۲ انتخاب نوع و قطر الکترود
۲-۱۳ دسته‌بندی الکترودها از نظر ویژگی کاربردی و نوع درز اتصال 
۲-۱۳-۱ الکترودهای پرجوش (پر بازده)
۲-۱۳-۲ الکترودهای زودجوش (الکترودهای نفوذی)
۲-۱۳-۳ الکترودهای کم هیدروژن
۲-۱۳-۴ الکترودهای ترکیبی (الکترودهای پر و زودجوش و یا الکترودهای زود رو)
۲-۱۴ فلز پایه و سازگاری با الکترود
۲-۱۵ جریان جوشکاری با توجه به نوع الکترود 
۲-۱۶ تأثیر ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری در انتخاب اندازه الکترود
۲-۱۷ تأثیر وضعیت جوشکاری در انتخاب الکترود
۲-۱۸-۱ خسارت مکانیکی الکترودهای روکش‌دار 
۲-۱۸-۲ جذب رطوبت 
۲-۱۸-۳ فاسد شدن روکش الکترود
۲-۱۹ معایب ایجاد شده در جوش به سبب مصرف الکترودهای معیوب
۲-۲۰ خشک کن الکترود 
۲-۲۱ بسته‌بندی و حمل و نقل و نگهداری الکترودها طبق … 
۲-۲۲ اندازه (قطر) و طول استاندارد 
۲-۲۳ بسته‌بندی و دسته‌بندی
۲-۲۴ ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها 
۲-۲۴-۱ کیفیت اجرای جوشکاری 
۲-۲۴-۲ مقاومت روکش در مقابل رطوبت 
۲-۲۴-۳ استحکام روکش 
۲-۲۴-۴ بازدید ظاهری روکش 
۲-۲۴-۵ هم مرکز بودن روکش 
۲-۲۵ معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آن‌ها 


فصل سوم: معایب جوش 
۳-۱ معایب اصلی جوش 
۳-۲ تخلخل 
۳-۳ ذوب ناقص 
۳-۴ نفوذ ناقص 
۳-۵ لکه قوس 
۳-۶ جرقه و پاشش 
۳-۷ بریدگی کناره جوش (سوختگی کناره جوش) 
۳-۸ سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه 
۳-۹ انواع ترک‌ها 
۳-۱۰ عدم پر شدگی شیار
۳-۱۱ گرده اضافی در جوش 
۳-۱۲ ناخالصی‌های حبس شده (حبس سرباره) 
۳-۱۳ ذرات محبوس شده (آخال) 
۳-۱۴ خلل و فرج (مک) 
۳-۱۵ پاشش 
۳-۱۶ ترک جوش 


فصل چهارم: طراحی درز جوش 
۴-۱ درز جوش و انواع اتصال 
۴-۲ انواع جوش و درز 
۴-۳ دهانه یا بازشدگی (R) 
۴-۴ تسمه‌های پشت بند 
۴-۵ گرده جوش
۴-۶ ضخامت ریشه (پیشانی) 
۴-۷ سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت) 
فصل پنجم: تغییر شکل‌های ناشی از جوشکاری 


۵-۱ اعوجاج 
۵-۲ تأثیر نامطلوب جوش بیش از حد 
۵-۳ کنترل انقباض جوش 
۵-۴ انقباض عرضی 
۵-۵ هلالی شدن بال 
۵-۶ شمشیری شدن (انحنای طولی) 
۵-۶ هم راستایی ورق‌ها 
۵-۷ رفع انقباض‌های جوشکاری با استفاده ار حرارت 
۵-۸ حرارت تولیدی در فعالیت جوشکاری (حرارت القایی) 
۵-۹ کربن معادل و سرعت خنک شدن 
۵-۱۰ تعیین دمای پیش گرمایش 
۵-۱۱ نکات بسیار مهم 


فصل ششم: بازرسی چشمی جوش و آزمایشهای ارزیابی 
۶-۱ منشأ عیوب جوش 
۶-۲ زمان شروع نظارت و بازرسی 
۶-۳ بازرسی عینی (چشمی) جوش 
۶-۴ آزمایش‌های ارزیابی و تأیید 
۶-۵ آزمایش‌های مخرب 
۶-۶ آزمایش‌های غیر مخرب 


فصل هفتم: طراحی جوش و اتصالات 
۷-۱ لزوم تعیین اندازه جوش به جهت توجیه اقتصادی 
۷-۲ جوش گوشه (حداقل اندازه، حداکثر اندازة ساق و حداکثر طول مؤثر) 
۷-۳ محدودیت سایر جوش‌ها و ضخامت جوش انگشتانه یا کام توپر 
۷-۴ ضخامت گلوی مؤثر برای جوش شیاری با نفوذ نسبی 
۷-۵ انواع جوش 
۷-۶ تنش‌های مجاز جوش 
۷-۷ ارزش جوش 
۷-۸ اتصالات جوشی با برون محوری 
۷-۹ حداکثر اندازه مؤثر ساق جوش گوشه 
۷-۱۰ ترکیب برش و پیچش 
۷-۱۱ ترکیب برش و خمش 
۷-۱۲ تخمین طول جوش تحت اثر لنگرخمشی 
۷-۱۳ انواع اتصالات 
۷-۱۴ خط تیر 
۷-۱۵ اتصال ساده تیر با نبشی جان 
۷-۱۶ تنش برشی در تیر و نبشی 
۷-۱۷ اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن انعطاف پذیر 
۷-۱۸ اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت شده 
۷-۱۹ اتصالات صلب تیر به ستون 
۷-۲۰ وصله تیرها 
۷-۲۱ وصله ستون‌ها 


فصل هشتم: مسایل اجرایی در کارهای فولادی 
۸-۱ عملیات اجرایی در کارهای فولادی 
۸-۲ عملیات برشکاری و آماده‌سازی لبه‌ها و عملیات سوراخکاری 
۸-۳ ساخت اعضا 
۸-۴ عملیات تمیز کاری و رنگ 
۸-۵ عملیات حمل 
۸-۶ عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار 
۸-۷ عملیات واداشتن، نصب، خال جوش و اتصالات موقت 
۸-۸ شاقولی کردن ستون‌ها، هم محور نمودن ستون‌ها و تکمیل اطلاعات 
۸-۹ رواداری نصب ستون و نصب کف ستون 


فصل نهم: نكات بسیار مهم در آزمون‌های نظام‌مهندسی 


فصل دهم: سؤالات آزمون نظام مهندسی عمران-نظارت 
آذر ماه سال ۹۰ 
شهریور ماه سال ۹۱ 
اسفند ماه سال ۹۱ 
آذرماه سال ۹۲ 
خردادماه سال ۹۳
آبانماه سال ۹۳ 


فصل یازدهم: سـؤالات آزمـون نظام مهندسی عمران- اجرا 
خردادماه سال ۹۳ 
آبانماه سال ۹۳ 
مردادماه سال ۹۴ 


فصل دوازدهم: سـؤالات آزمـون نظام مهندسی معماری- اجرا 
آذرماه سال ۹۲ 
خردادماه سال ۹۳ 
آبان ماه سال ۹۳ 
مردادماه سال ۹۴ 

 

فصل سیزدهم: سؤالات آزمون نظام مهندسی معماری- نظارت 
آذر ماه سال ۹۰ 
شهریورماه سال ۹۱ 
اسفندماه سال ۹۱ 
آذرماه سال ۹۲ 
خردادماه سال ۹۳ 
آبانماه سال ۹۳ 
مردادماه سال ۹۴ 


فصل چهاردهم: سؤالات آزمون نظام مهندسی بهمن-۹۴ 
بهمن‌ماه سال ۹۴ 

کلیدواژه 

منابع و مآخذ 

 

 

اطلاعات تکميلي

  • حوزه کاربرد: اتصالات جوشی در ساختمان
  • نویسنده: محمدحسین علیزاده
  • قیمت: 9500 تومان
  • سال انتشار: 1395