دستورالعمل اجرایی ممیزی عبوری در برگیرنده حداقل الزامات و اقدامات برای هدایت و اجرای ممیزی های انرژی عبوری بمنظور ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت های آشکار بهبود و کنترل بهینه مصرف انرژی در صنایع می باشد.
   ISO 15099: 2003 روش محاسبه دقیق مشخص برای تعیین خواص انتقال حرارتی و نوری (به عنوان مثال، انتقال حرارت، کل انتقال انرژی خورشیدی) سیستم های پنجره و درب را بر اساس الگوریتم و روش های به روز و کارآمد مرتبط  با تشعشع خورشیدی و خواص حرارتی است.
براي آنکه بتوان شاخص يکنواختي را در سطح ملي براي وضعيت آلودگي هوا بکار برد ، مطالعات زيادي توسط متخصصين صورت گرفته ، تا گزارش روزانه آلودگي هواي يک منطقه بر پايه اطلاعات بدست آمده از شبکه اندازه گيري و بررسي کيفيت هوا با آن بيان گردد . اين شاخص…
   استاندارد بین المللی ISO 23045 دستورالعمل های مربوط به کارایی انرژی در ساختمان را معرفی می کند. هدف از این استاندارد بین المللی برای کمک به طراحان و دست اندر کاران برای جمع آوری وارائه اطلاعات مفیید است که در مراحل مختلف فرایند طراحی مورد نیاز می باشد.این استاندارد بین المللی…
   این استاندارد بین‌المللی روش‌های تعیین میزان نور و انرژی عبور تابش خورشیدی برای ساختمان‌ها ارائه می‌کند.ازین داده‌ها می‌توان برای بررسی میزان انرژی مورد نیاز و حرارت ساختمان بهره برد.این استاندارد بین‌المللی قابل استفاده برای هر دو نوع شیشه معمولی و همچنین شیشه‌های جاذب یا منعکس‌کننده است.