نانوپوشش ضدجلبک

   شرکت نانوهیدروفوبیکس که به عنوان شرکت برتر در نمایشگاه کارآفرینی Valley Entrepreneur انتخاب شده بود به تازگی تحقیقاتی در حوزه انرژی در مرکز تحقیقاتی نانوساینس وزارت انرژی آمریکا در آزمایشگاه ملی لورنس برکلی انجام داده است.

   این شرکت با تاسیس در سال 2011 موظف شد تا تحقیقاتی در حوزه پوشش های نانومقیاس انجام دهد. در تحقیقات این شرکت مشخص گردید تا نانو پوشش هایی تولید گردد که بتواند مانع از رشد خزه ها و زیست ترکیبات مختلف روی سطح شود. نانوهیدروفوبیکس پوششی با ضخامت نزدیک به ۲۰۰ نانومتر از جنس پلیمر است. این نانوپوشش می تواند انرژی سطحی بسیار پایینی ایجاد کند.

   رشد زیست ترکیبات و جلبک ها روی سطح برای صنایع مختلف وجود دارد که این موضوع سبب تولید یک درصد از گازهای گلخانه ای در آمریکا گردیده است. رشد این زیست ترکیبات همچنین سبب افزایش هزینه تولید نیز میگردند.
   پیتر بوید از بنیان گذاران شرکت نانوهیدروفوبیکس معتقد است، این انتخاب به ما فرصت می دهد تا وارد Central Valley شویم تا بتوانیم شرکاء و مشتریان بیشتری جذب کنیم تا با گسترش و توسعه این فناوری بتوانیم از آن برای محافظت از سطح استفاده کنیم.

اطلاعات تکميلي

  • سازمانهاي وابسته: شرکت نانوهیدروفوبیکس، نمایشگاه کارآفرینی Valley Entrepreneur
  • حوزه کاربرد: نانوپوشش ضدجلبک