نرم افزار آنالیز انرژی مبدل حرارتی

جهت استفاده از سرویس محاسباتی عضو شوید.

   نرم افزار  آنالیز انرژی مبدل حرارتی دستگاهی است که برای انتقال حرارت موثر بین دو سیال(گاز یا مایع) استفاده می‌شود. در مبدل‌های حرارتی معمولا دو سیال بدون تماس جرمی با یکدیگر تبادل حرارت می کنند. سیال سردتر در تماس با سیال گرم انرژی حرارتی گرفته و دمای آن بالا می‌رود و در عوض سیال گرم تر با از دست دادن حرارت، سرد می شود. این تبادل بر اساس اصول ابتدایی انتقال حرارت یعنی رسانش گرمایی و همرفت قابل توصیف  است. در مبدل ها در حالت ایده‌آل و بدون در نظر گرفتن هدر رفت انرژی، بر مبنای قانون بقای انرژی، مقدار گرمایی که سیال گرم از دست می دهد و مقدار گرمایی که سیال سرد می‌گیرد برابر بوده و طبق رابطه بنیادی زیر برای هر سیال قابل محاسبه است.

Qh=mhChΔTh

Qc=mcCcΔTc

 index.2.jpg

   که در حالت ایده آل مقدار گرمای از دست داده سیال گرم و گرمای به دست آمده برای سیال سرد با هم برابر است یعنی :‌ Qc=Qh

   در روابط بالا Qh و Qc نشان دهنده گرمای مبادله‌ای سیال  گرم و سرد، mh و mc نشان دهنده دبی جرمی سیال  گرم و سرد و ΔTh و ΔTc نشان دهنده اختلاف دمای ورودی و خروجی سیال گرم و سیال سرد است.

   در این نرم افزار، برای دو حالت یكسان بودن و یا متفاوت بودن دو سیال سرد و گرم پارامتر مجهول مورد نظر در مبدل(شامل دما، ظرفیت گرمایی، گرمای مبادله شده و دبی سیال سرد و گرم) با مشخص بودن سایر پارامترها محاسبه می‌گردد.

اطلاعات تکميلي

  • منابع پیشنهادی: کتاب طراحی مبدل های حرارتی
  • مبنای محاسبات نرم افزار: قانون بقای انرژی (قانون اول ترمودینامیک)