نرم افزار تبدیل واحد

جهت استفاده از سرویس محاسباتی عضو شوید.

   واحد های اندازه گیری در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و برای محاسبه می بایست یا همه آنها را شناخت و یا از ابزای برای تبدیل واحد های متنوع استفاده نمود. تبدیل یکاهای اندازه‌گیری یا تبدیل واحدهای اندازه‌گیری به تبدیل یکاهایی که کمیت یکسان دارند گفته می‌شود.

 

   در این سرویس محاسباتی تبدیل واحدهای اندازه گیری فشار، قدرت، چگالی، دبی حجمی، دبی جرمی، جرم، آنتالپی، آنتروپی، دما، حجم، مساحت، انرژی، فاصله و سرعت را می توان محاسبه نمود.

اطلاعات تکميلي

  • حوزه کاربرد: تبدیل واحد