مدیریت تله های بخار در یک شرکت پالایش نفت

چکیده

   تله های بخار از مهمترین المان های موجود در سیستم های بخار هستند که وظیفه حفظ شرایط استاندارد بخار در خطوط انتقال و تخلیه کندانس را دارا هستند. بنابراین مدیریت تله های بخار نه تنها از نقطه نظر مصرف انرژی، بلکه از نقطه نظر کنترل شرایط بهینه فرآیند ضرورت دارد. در این مقاله ابتدا مراحل مدیریت تله های بخار توضيح داده می شود که شامل شناسایی و تست تله های بخار، تعیین محل تخلیه و فشار کندانس، تحلیل وضعیت تله های بخار و تعیین میزان تلفات بخار و درنهایت تجزیه و تحلیل تعویض تله های بخار معیوب است. سپس ضمن ارائه نتایج تست و آنالیز وضعیت تله های بخار موجود در یکی از شرکتهای پالایش نفت با دستگاه Trapman، وضعیت تله های بخار موجود در این واحد پالایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. براساس بررسیهای انجام گرفته از 7102 تله بخار ترمودینامیکی تست شده، حدود 58 درصد، عملکرد مناسبی ندارند. طبق محاسبات اقتصادی صورت گرفته، تعویض این تله های بخار معیوب با تله های بخار نوع شناور، با زمان بازگشت سرمایه 1/6 سال از لحاظ اقتصادی کاملاً توجیه پذیر می باشد.

   کلمات کليدي: تله بخارشناور- مديريت تله هاي بخار- صرفه جويي انرژي

 

اطلاعات تکميلي

  • حوزه کاربرد: تعمیر و نگهداری تله بخار